Менинг инновацион ғоям

Менинг инновацион ғоям

Ф.И.Ш Ишланмаларни
(лойиха)номи
Ишланмалар натижалари
(иктисодий,техник,
технологик,ижтимоий)
Илмий рахбари
1

Хаққулов Жаҳонгир

Мардонович

+99897 5364343

Биофаол қават қопловчи

қурилма

биофаол қават қопловчи электролиз қурилмаси йиғилган ҳамда унинг воситада стоматология ва ортопедия соҳаларида қўллашга мўлжалланган резбали имплантатлар сиртини хитозанватрикальций фосфат моддалари билан қоплаш амалга оширилган

Физика факультети профессори

А.Холмуминов

тел:

2

Хамдамов Жонибек Жумаевич

+99890 3461586

Намликни ўлчаш электрон асбоби

табиий полимер асосли намликни ўлчаш электрон қурилмаси ишлаб чиқилган. унинг ёрдамида ишлаб чиқариш бионолари хоналари, материаллар ва турли муҳитлар намлигини ўлчаш имкониятлари кўрсатиб берилган.

Физика факультети академик

А.Мамадолимов

3

Тўраев Шерзод Баходирович тел. 477-67-71

Уруғлар учун бактерицид модда

уруғлар учун бактерицид модда қишлоқ хўжалигида қўлланиладиган уруғларнинг
техник шартларига таъсир кўрсатиш билан биргаиқтисодий ватехнологик фойда келтириши кўзланади

Химия факультети,

Юлдашева М.Р.
к.ф.д.
4 Жалолиддинов Фазлиддин Юлдашали ўғли тел. 129-96-01 Пахта ғўзаси учун ферромон ферромонларни қўллаш орқали пахта ғўзасининг техник параметрлари яхшиланади ва пахта хосилдорлигини ошириш ҳамда экологик ҳолатини кучайтиришга хизмат қилади

Химия факультети профессори,

к.ф.д. Бобоев Б.Н
5 Эргашева Олима Холикжановна тел.+90 920-09-58 Деградацияга учраган тупроқлар унумдорлигини ва қишлоқ хўжалик экинлар хосилдорлигини оширувчи биорганик ўғит биорганик ўғити қишлоқ хўжалик ва қаттиқ маиший чиқиндиларидан махаллий ёмғир чувалчанлар ёрдамида олиш технологияси тавсия этилади.

Биология факультети профессор

Гафурова Л.А
6 Шарипов Одил Бафоевич тел.+91442-88-22 Бухоро вилояти шароитида такрорий экинларни етиштириш агротехнологиялари ва тупроқ унумдорлигини ошириш тупроқ унумдорлигини ошириш мақсадида такрорий экинлар етиштириш технологияси тавсия этилади.

Биология факультети профессор

Гафурова Л.А.

7 Махкамова Дилафруз Юлдашовна тел.+90900+24+97

Шўрланган тупроқлар биомелиорацияси

ресурс тежамкор технологиялар ва эколгик соф, ўсимлик биомелиорантлардан: лакрица, амарант, астрогалдан фойдаланиб, тупроқ шўрланиши камайтирилади, ер ости сув сатхини чуқурлаштиради, эрозия жараёнларини олдини олади.

Биология факультети профессори

б.ф.д. Л.Гафурова
8 Шеримбетов

Вафабай халикуллаевич

+97 7622970
Ерни масофадан зондлаш ва ГАТ
технология асосида жиззах чўли деградацияга учраган гипслашган тупроқлар мониторинги
Жиззахчўли ер фондининг
гипслашган шўрланган тупроқларини ерни масофаданзондлаш ва гат технологиялар асосида тупроқларни ҳозирги ҳолати ва олдинги ҳолатлар бўйича мониторинг ишлари амалга оширилади
Биология

факультети профессори

б.ф.д. Л.Гафурова

9

Жабборов Зафар

+90 9627824

Нефть билан ифлосланган рекультивациясида агротехнологиялар

рекультивацияда индивидуал ёндашиш асосида тупроқларнинг шўрланиш даражаси, суғориш имконияти, углеводларнинг концентрациясини камайтиришда озуқа элементлар билан таъминлашда ўз хиссасисини қўшади

Биология факультети доценти,

б.ф.д.

Т.Абдурахмонов

10

Курбонов Миржалол Мамасаидович

+90-318 48 02

Тупроқ унумдорлигини оширишда сабзавот дуккакли экинлар

деградацияга учраган тупроқларда сабзавот дуккакли (мош, сабзавот, соя, жандуқ) экинлар етиштириш, уларнинг агрокимёвий, физик, биологик хоссаларини яхшилашнинг биологик асослари ишлаб чиқилади

Биология факультети профессори

б.ф.д. Гафурова Л
11

Давлетмуродов

Мухамадали Мирзамуродович

+97454 31 93

Тупроқларда агрокимёвий мониторинг ўтказишда маълумотлар базаси учун информацион таъминот


тупроқларда агрокимёвий мониторинг ўтказишда хизмат қилувчи тупроқларни асосий хосса-хусусиятларини акс эттирувчи маълумотлар базаси яратилади (ГАТ технологиялари ва ЕМЗ материаллари асосида)

Биология факультети профессори

б.ф.д. Гафуро Л
12

Идрисов Камолиддин

Абатбай ўғли

+93489 44 88
Томорқаларда экологик соф қишлоқ хўжалик маҳсулотларни етиштиришда янги агротехнологиялар тупроқлардан оқилона фойдаланиш, унумдорлигини оширишда экологик ресурстежамкор агротехнологиялардан фойдаланиш ва уларни экологик ҳолатини яхшилашда янги амалий тажрибаларни тадбиқ этилади

Биология факультети профессори

б.ф.д. Л.Гафурова
13

Миракбарова Зебинисо Мирвохид қизи

+998909964293
Разработка реагентов для бисульфитной конверсии днк на выявление статуса метилирования у больных раком молочной железы

является руководителем прикладного молодежного проекта по теме “разработка реагентов бисульфитной конверсии метилированной днк больных раком молочной железы”, выполняемого на базе центра

передовых технологий при министерстве инновационного развития республики

на сегодняшний день, в рамках данного проекта проводятся исследования по созданию реагента

бисульфитной обработки метилированной днк больных раком молочной

Научный руководитель д.б.н. Турдикулов Ш.У
14

Торамбетов Батырбай Сметович

+998913042035

Айрим 3d металларнинг тиадиазол ҳосилалари билан комплекс бирикмаларини синтези, тузилиши ва ҳоссалари

Комплекс ҳосил қилиш реакцияларини ҳар томонлама ўрганиш, реакция механизмларини белгилаш, эритмаларрда комплекс бирикмаларини синтез қилиш ва уларни қаттиқ ҳолатда ажратиб олиш ҳам назарий ҳам амалий жиҳатдан катта аҳамия туғдиради

Кимё факультети

к.ф.д. Қодиров Ш.
Асосий кўрсаткичлар
899 Профессор-ўкитувчилар сони
6078 Jami talabalar soni
3500000 ARM fondi
35 Ta’lim yo‘nalishlari