O'zMU » Yangiliklar » Инглиз тили 15.11.2016 йил

 

Инглиз тили

15.11.2016 йил, Хорижий филология факультети, соат 14:00, 425-хона

  1.  

Жаббаров Зафаржон Абдукаримович

Ўзбекистон Миллий университети

МИ

03.00.13-Тупроқшунослик

  1.  

Каюмов Абдул-Малик Хамидович

Тошкент тўқимачилик енгил саноат институти

КИХИ

05.06.02-тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш

  1.  

Каманова Гулхан Оринбековна

Ўзбекистон Миллий университети

КИХИ

01.04.10-Яримўтказгичлар физикаси

  1.  

Бехбудов Шавкат Ҳусенович

Тошкент тўқимачилик енгил саноат институти

КИХИ

05.02.03-Технологик машиналар. Роботлар, мехатроника ва робототехника тизимлари

  1.  

Аманов Джумаклич ХХХ

ЎзМУ қошидаги Математика институти

МИ

01.01.02-Дифференциал тенгламалар ва математик физика

  1.  

Матякубов Алишер Самандарович

Ўзбекистон Миллий университети

КИХИ

05.01.07-Матаматик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуаси

  1.  

Саидов Дониёр Юсупович

Ўзбекистон Миллий университети

КИХИ

05.01.03-Информатиканинг назарий асослари

  1.  

Анарова Шаҳзода Аманбаевна

ТАТУ хузуридаги Дастурий махсулотлар ва аппарат-дастурий мажмуалар яратиш маркази

КИХИ

05.01.07- Матаматик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуаси

  1.  

Курбонов Аброржон Ёркинович

Пахта селексияси уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти

КИХИ

06.01.05-Селекция ва уруғчилик

10.   

Ибрагимов Фарходжон Нурмухамаджонович

Ўзбекистон Миллий университети

КИХИ

01.01.06-Алгебра

11.   

Саломов Муродулла Неъматович

Тошкент давлат аграр университети

КИХИ

05.05.07-Қишлоқ хўжалигида электир технологиялари ва электир ускуналари

12.   

Маматова Дилрабо Алишеровна

Тошкент тўқимачилик енгил саноат институти

МИ

05.02.03-Технологик машиналар. Роботлар, мехатроника ва робототехника тизимлари

13.   

Шагаева Малохат Эрназаровна

Тошкент давлат аграр университети

МИ

06.02.03-Хусусий зоотехния. Чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш технологияси

14.   

Ачилова Дилноза Ахматовна

Тошкент ирригация ва мелиорация институти

КИХИ

05.01.01-Муҳандислик геометрияси ва компутер графикаси. Ауди ва видеотехнологиялари

15.   

Сайимбетов Алишер ХХХ

Тошкент давлат аграр университети

МИ

06.01.01-Умумий дехқончилик. Пахтачилик

16.   

Рафиков Акром Адхамович

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

МИ

05.06.02-Тўқимачилик ва енгил саноат ишлаб чиқаришлари материалшуносликлари

17.   

Қаршиев Одаш Абдугаффорович

Нефть ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти

МИ

04.00.07-Нефть ва газ конлари геологияси, уларни қидириш ва разведка қилиш 

18.   

Евсеева Галина Борисовна

Нефть ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти

МИ

04.00.05-Палеонтология ва стратиграфия

19.   

Махкамов Миржамол Юлчиевич

Тошкент автомобил йўлларини лойиҳалаш, қурилиш ва эксплуатасияси институти

КИХИ

05.08.06-Ғилдиракли ва гусеницали машиналар ва уларни ишлатиш

20.   

Насуллаев Хикматулло Абдулазизович

Ўзбекистон Миллий университети

КИХИ

02.00.01-Ноорганик кимё

21.   

Шамсутдинова Винера Хафизовна

Тошкент давлат техника университети

КИХИ

05.03.01-Асбоблар. Ўлчаш ва назорат қилиш усуллари (тармоқлар бўйича)

22.   

Абдуллаева Гаяна Артоевна

Ўзбекистон Миллий университети 

КИХИ

01.04.08-Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси. Тезлаштирувчи физика

23.   

Наджиев Журахон Нарсайдович

Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий тадқиқот институти

КИХИ

06.01.05-Селекция ва уруғчилик

24.   

Убайдуллаева Нафиса Сайфуллаевна

Ўзбекистон Миллий университети

МИ

01.04.11-Лазер физикаси

25.   

Атауллаев Аминжон Одилович

Тошкент темир йўл мухандислик институти

МИ

05.01.06-Ҳисоблаш техникаси ва бошқарув тизимларининг элементлари ва қурилмалари.

26.   

Пяк Павел Эдуардович

Ўзбекистон Миллий университети

КИХИ

01.04.02-Назарий физика

27.   

Кашкабаева Чулпаной Тулкуновна

Боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти

МИ

06.01.08-Ўсимликшунослик

28.   

Шодиев Маъруфжон Кобулжонович

Тошкент давлат техника университети

КИХИ

02.00.16- Кимё технологияси ва озиқ-овқат ишлаб чиқариш жараёнлари ва аппаратлари.

29.   

Якубов Убайдулло Мажитович

Ўсимлик моддалари кимёси институти

КИХИ

02.00.03- Органик кимё

30.   

Тураев Озод Суннаталиевич

Геномика ва биоинфарматика маркази

КИХИ

03.00.03-Молекуляр биология. Молекуляр генетика. Молекуляр биотехнология

31.   

Касимов Абдугаппар Кахарович

Ўзбекистон Миллий университети

МИ

01.04.05-Оптика

17.11.2016 йил, Хорижий филология факультети, соат 14:00, 425-хона

1.

Яркулов Алишер Атақулович

Ўзбекистон Миллий университети

МИ

07.00.05-Археология

2.

Хамидова Мухаббат Самандаровна

Ўзбекистон Миллий университети

КИХИ

07.00.07-Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари

3.

Мавланов Шавкат Муртазаевич

Ўзбекистон Миллий университети

КИХИ

09.00.04-Ижтимоий фалсафа

4.

Cаипова Камола Давляталиевна

Ўзбекистон Миллий университети

КИХИ

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

5.

Рахматов Орифжон ХХХ

Гулистон давлат университети

МИ

05.07.01-Қишлоқ хўжалиги ва мелиоратция машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиоратция ишларини механизатциялаш

6.

Аллаева Нигора Ашировна

ЎзМУ қошидаги Тарих институти

КИХИ

07.00.01- Ўзбекистон тарихи

7.

Унгбоева Барно Ўрозовна

Ўзбекистон Миллий университети

КИХИ

07.00.01- Ўзбекистон тарихи

8.

Усманова Шоира Равшанбековна

Тошкент давлат стоматология институти

КИХИ

14.00.25-Клиник-лаборатор ва функционал диагностика

9.

Шамукарамова Феруза Шакировна

ЎзМУ қошидаги Тарих институти

КИХИ

07.00.07- Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари

10.

Тухтаева Малика Сайдиахраловна

ЎзМУ қошидаги Тарих институти

КИХИ

07.00.01- Ўзбекистон тарихи

11.

Пуговкина Оксана Геннадевна

ЎзМУ қошидаги Тарих институти

КИХИ

07.00.07- Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари

12.

Сеитов Азамат Пулатович

Ўзбекистон Миллий университети

КИХИ

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари

13.

Бабаханов Гулимбай Кутлибаевич

Тошкент педиатрия тиббиёт институти

МИ

14.00.04-Оториноларингология

14.

Холмурадова Муштарий Фахрутдин қизи

Ўзбекистон Миллий университети

КИХИ

10.00.02-Тил назарияси. Амалий ва компьютер лингвистикаси 

15.

Узакова Зарина Фуркатовна

Ўзбекистон Миллий университети

МИ

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи

16.

Урақов Сайфиддин Мухидинович

Тошкент ирригация ва милиорация институти

МИ

08.00.04-Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти

17.

Мустафоқулов Отабек Абдусахоб ўғли

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

КИХИ

08.00.12-Минтақавий иқтисодиёт

18.

Исаев Зоиржон Олимжонович

Тошкент молия институти

МИ

08.00.07-Молия. Бухгалтерия ҳисоби

19.

Мирзаев Абдулхамит Марифович

Тошкент архитектура қурилиш институти

МИ

13.00.01-Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент

20.

Отамуродов Ҳакимжон Ҳомидович

Тошкент молия институти

КИХИ

08.00.07- Молия. Бухгалтерия ҳисоби

21.

Назаров Алишер Нариманович

Тошкент давлат шарқшунослик институти

МИ

07.00.09-Ижтимоий-сиёсий институтлар ва жараёнлар тарихи

22.

Саидходжаева Саида Набиевна

Тошкент педиатрия тиббиёт институти

МИ

14.00.13-Неврология

23.

Федорко Виктор Николаевич

Ўзбекистон Миллий университети

МИ

11.00.02-Иқтисодий ва ижтимоий геграфия

24.

Жуманазаров Умид Умирзокович

Тошкент давлат педагогика университети

КИХИ

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (соҳалар бўйича)

25.

Мухторов Нодиржон Илхомжонович

Тошкент давлат юридик университети

МИ

12.00.08-Жиноят ҳуқуқи, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш. Криминология. Жиноят-ижроия ҳуқуқи 

26.

Мўминов Сарвар Муродович

Ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти

МИ

13.00.02- Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (соҳалар бўйича)

27.

Саипов Икром Гапурович

Тошкент давлат юридик университети

МИ

12.00.07-Суд ҳокимияти. Прокурор назорати. Ҳуқуқий муҳофаза қилиш фаолиятини ташкил этиш. Адвокатура  

28.

Туляганова Ширин Хуснитдиновна

Тошкент давлат юридик университети

КИХИ

12.00.03-Фуқаролик ҳуқуқи. Тадбиркорлик ҳуқуқи. Оила ҳуқуқи. Халқаро хусусий ҳуқуқ.

29.

Субханов Нодир Сайфуллаевич

Ўзбекистон Миллий университети

МИ

22.00.02-Ижтимоий тузилиш,  ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи

30.

Бекмуратов Исматулла Нусратуллаевич

Ўзбекистон Миллий университети

МИ

07.00.01- Ўзбекистон тарихи

31.

Шарипов Шавкат Мухамажанович

Ўзбекистон Миллий университети

МИ

11.00.05-Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табий ресурслардан оқилона фойдаланиш

32.

Насриддинов Фарход Анварович

Тошкент давлат юридик университети

МИ

12.00.02-Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи

33.

Усманова Зебо Бахтиёровна

Ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти

КИХИ

13.00.01- Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент

34.

Умаров Дилшод Абсаматович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

МИ

08.00.09- Жахон иқтисодиёти

35.

Махмудова Дилфуза Мелиевна

Ўзбекистон Миллий университети

КИХИ

13.00.02- Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (соҳалар бўйича)

36.

Назарова Шахноза Ибадуллаевна

Ўзбек тили ва адабиёти илмий тадқиқот институти

КИХИ

10.00.08-Фольклоршунослик

37.

Бердияров Шухрат Намазбоевич

Тошкент давлат юридик университети

МИ

12.00.01-Давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи. Ҳуқуқий таълимотлар тарихи.

38.

Эргашев Маъруфжон Махмуджонович

Тошкент давлат юридик университети

МИ

12.00.01- Давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи. Ҳуқуқий таълимотлар тарихи

39.

Тохиров Ўктамжон Отақўзиевич

Тошкент давлат педагогика университети

МИ

13.00.02- Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (соҳалар бўйича)

40.

Холмирзаева Зебинисо Ахмаджановна

Ўзбекистон Миллий университети

МИ

08.00.12-Минтақавий иқтисодиёт

41.

Азизов Худойқул Тожиевич

Тошкент давлат юридик университети

МИ

12.00.03- Фуқаролик ҳуқуқи. Тадбиркорлик ҳуқуқи. Оила ҳуқуқи. Халқаро хусусий ҳуқуқ.

42.

Бахриддинов Асрор Рахматович

Қишлоқ хўжалиги  иқтисодиёти илмий тадқиқот институти

МИ

08.00.04-Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти

43.

Жўраев Зиёвуддин Мухитдинович

Ўзбекистон Миллий университети

МИ

07.00.07-Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари 

44.

Разиков Акмал Эргашевич

Тошкент тўқимачилик енгил саноат институти

МИ

08.00.13-Менежмент

45.

Абидова Нилуфар Закировна

Тошкент давлат педагогика уеиверситети

КИХИ

13.00.03-Махсус педагогика

46.

Маманазаров Мансур Абдухакимович

Ўзбекистон Миллий университети

КИХИ

08.00.02-Макроиқтисодиёт

47.

Хажибакиев Шухрат Хужаерович

Ўзбекистон Миллий университети

КИХИ

08.00.01-Иқтисодиёт назарияси

22.11.2016 йил, Хорижий филология факультети, соат 14:00, 425-хона

1.

Салиев Тожидин Муталович

“Физика-қуёш” илмий ишлаб чиқариш бирлашмаси Физика-техника институти

МИ

01.04.10-Яримўтказгичлар физикаси

2.

Рахмонов Рахматулло Умаралиевич

Пахта селексияси уруғчилиги ва етиштириш агратехнологиялари ИТИ

МИ

06.01.02-Мелиорация ва суғорма деҳқончилик

06.01.04-Агрокимё

3.

Машарипова Зулхумар Атабековна

Тошкент давлат техника университети

КИХИ

02.00.16-Кимё технологияси ва озиқ-овқат ишлаб чиқариш жараёнлари ва аппаратлари.

4.

Ахмадиёров Улуғбек Солижонович

Тошкент архитектура қурилиш институти

МИ

05.09.01-Қурилиш конструкциялари, бино ва иншоотлар

5.

Усманова Хилола Уматалиевна

Ўзбекистон Миллий университети

МИ

02.00.02-Аналитик кимё

6.

Юлдашов Якубжон Хатамович

Тошкент давлат аграр университети

МИ

06.03.01-Ўрмон экинлари . Селекция, уруғчилик ва шахарларни кўкаламзорлаштириш. Ўрмонлар агромелиоратцияси ва ҳимоя ўрмонларини барпо этиш

7.

Абидова Гулмира Шухратовна

Тошкент давлат техника университети

МИ

05.01.06- Ҳисоблаш техникаси ва бошқарув тизимларининг элементлари ва қурилмалари.

8.

Кадиров Нодир Абдусамикович

Тошкент давлат техника университети

КИХИ

02.00.06-Юқори молекуляр бирикмалар

9.

Мишарева Малика Еркеновна

Тошкент давлат техника университети

МИ

04.00.14-Фойдали қазилмаларни бойитиш

10.

Нишонов Неъматилла Асатиллаевич

Иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти

МИ

01.02.04-Деформатцияланувчан қаттиқ жисм механикаси

11.

Ботиров Ғолибжон Исроилович

ЎзМУ қошидаги Математика институти

КИХИ

01.01.01-Математик анализ

12.

Содиқов Усмонхўжа Хасанович

Тошкент давлат техника университети

КИХИ

01.04.10- Яримўтказгичлар физикаси

13.

Ахмедов Шерзод Баходирович

Тошкент автомобил йўлларини лойиҳалаш, қурилиш ва эксплуатасияси институти

КИХИ

05.09.02-Асослар, пойдевор ва ер ости иншоотлари. Кўприк ва транспорт тоннеллари. Йўллар метрополитенлар

14.

Содиков Жамшид Иброхим ўғли

Тошкент автомобил йўлларини лойиҳалаш, қурилиш ва эксплуатасияси институти

КИХИ

05.09.02- Асослар, пойдевор ва ер ости иншоотлари. Кўприк ва транспорт тоннеллари. Йўллар метрополитенлар

15.

Атабаев Бахтияр Гафурович

Тошкент давлат техника университети

МИ

01.04.04-Физик электроника

16.

Пайзиев Шермахамат Далиевич

Тошкент давлат техника университети

МИ

01.04.11- Лазер физикаси

17.

Абдуллаев Ботир Инатович

Тошкент автомобил йўлларини лойиҳалаш, қурилиш ва эксплуатасияси институти

КИХИ

05.08.06- Ғилдиракли ва гусеницали машиналар ва уларни ишлатиш

18.

Рузиев Менглибай Холтожибаевич

ЎзМУ қошидаги Математика институти

МИ

01.01.02- Дифференциал тенгламалар ва математик физика

19.

Тангиров Абдимутал Исамитдинович

Тошкент давлат техника университети

МИ

04.00.04-Гидрогеология ва муҳандислик геологияси

20.

Эсанқулов Алижон Саидович

Ўсимлик ва ҳайвонот олами генофонди институти

КИХИ

03.00.05-Ботаника

21.

Шадиева Нилуфар Искандаровна

Тупроқшунослик ва агрокимё илмий тадқиқот институти

КИХИ

03.00.13- Тупроқшунослик

22.

Ярбабаев Азамат Асрорович

Умумий ва ноорганик кимё институти

КИХИ

02.00.08-Нефть ва газ кимёси ва технологияси

23.

Махмудов Мухтор Жамолович

Умумий ва ноорганик кимё институти

КИХИ

02.00.08- Нефть ва газ кимёси ва технологияси

24.

Каримова Иродахон Иброхимжоновна

Ўзбекистон Миллий университети

МИ

03.00.08-Одам ва ҳайвонлар физиологияси

25.

Исламбекова Нигора Муртозаевна

Тошкент тўқимачилик енгил саноат институти

МИ

05.06.02- тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш

26.

Розметова Ирода Маратовна

Тошкент давлат стоматология институти

МИ

14.00.21-Стоматология

27.

Мавланов Элбек Тулкинович

Тошкент давлат техника университети

КИХИ

02.00.16- Кимё технологияси ва озиқ-овқат ишлаб чиқариш жараёнлари ва аппаратлари.

28.

Нематов Эркинжон Ҳамроевич

Тошкент давлат техника университети

КИХИ

05.02.02-Механизмлар ва машиналар назарияс. Машинашунослик ва машина деталлари

29.

Хуррамов Улуғбек Холмаматович

Тошкент давлат аграр университети

КИХИ

06.01.06-Сабзавотчилик

30.

Элмурадов Бурхон Жураевич

Ўсимлик моддалари кимёси институти

МИ

02.00.03-Органик кимё

31.

Хидирова Назира Кудратовна

Ўсимлик моддалари кимёси институти

МИ

02.00.10-Биоорганик кимё

24.11.2016 йил, Хорижий филология факультети, соат 14:00, 425-хона

1.

Палванов Иззат Тўраевич

Ўзбекистон Миллий университети

МИ

12.00.06- Табиий ресурслар ҳуқуқи. Аграр ҳуқуқ. Экологик ҳуқуқ.

2.

Илхамова Ирода Нуритдиновна

Тошкент давлат педагогика университети

КИХИ

13.00.01- Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент

3.

Каминская Елена Михайловна

Ўзбекистон Миллий университети

КИХИ

10.00.04-Европа, Америка ва Австралия ҳалқлари тили ва адабиёти

4.

Зойиров Тулкин Элназарович

Тошкент давлат стаматология институти

МИ

14.00.21- Стоматология

5.

Эрназаров Гулам Бекбаевич

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

МИ

08.00.13- Менежмент

6.

Олланазаров Бекмурод Давлатмуратович

Урганч давлат университети

МИ

08.00.05-Хизмат кўрсатиш тармоқлари иқтисодиёти

7.

Файзуллаев Нурулло Бахромович

Урганч давлат университети

КИХИ

08.00.12- Минтақавий иқтисодиёт

8.

Хамроева Феруза Асроровна

Тошкент давлат техника университети

КИХИ

13.00.01- Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент

9.

Халикулова Гузал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти

МИ

17.00.02-Театр санъати ва кино санъати. Телевидения

10.

Сагдуллаев Козимхон Кахрамонович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти

МИ

17.00.01-Санъат назарияси ва тарихи

11.

Собиров Максуд Атабаевич

Тошкент педиатрия тиббиёт институти

МИ

14.00.05-Ички касалликлар

12.

Абдирашева Азиза Салимовна 

Тошкент давлат шарқшунослик институти

МИ

10.00.05-Осиё ва Африка ҳалқлари тиллари

13.

Турапова Наргиза Аҳмедовна

Тошкент давлат шарқшунослик институти

МИ

10.00.06-Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик

14.

Ахмедова Шахло Иргашбаевна

Тошкент давлат шарқшунослик институти

КИХИ

10.00.05- Осиё ва Африка ҳалқлари тиллари

15.

Соқиев Хуршид Валиевич

Ўзбекистон Миллий университети

МИ

09.00.04- Ижтимоий фалсафа

16.

Янгиев Ғайрат Авезхонович

Тошкент давлат юридик университети

КИХИ

12.00.09- Жиноят процесси. Криминалистика, тезкор-қидирув ҳуқуқ ва суд экспертизаси

17.

Ўразбаев Неъмат Камилович

Ўзбекистон Миллий университети

МИ

07.00.01- Ўзбекистон тарихи

18.

Жураева Нигора Амануллахановна

Тошкент давлат юридик университети

КИХИ

12.00.06- Табиий ресурслар ҳуқуқи. Аграр ҳуқуқ. Экологик ҳуқуқ.

19.

Азизкулов Бахтиёр Хушвактович

Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти илмий тадқиқот институти

КИХИ

08.00.04- Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти

20.

Бурханова Феруза Абдуразоқовна 

Тошкент давлат педагогика университети

КИХИ

10.00.01-Ўзбек тили. Ўзбек адабиёти

21.

Халлокова Максудахон Эргашевна

Тошкент давлат техника университети

КИХИ

13.00.01- Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент

22.

Давронова  Дилдора Саидовна

Тошкент давлат техника унаверситети

КИХИ

13.00.01- Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент

23.

Қурбонова Феруза Хайруллаевна

Санъатшунослик институти

МИ

17.00.02- Театр санъати ва кино санъати. Телевидения

24.

Тургунова Насиба Маматовна

Санъатшунослик институти

МИ

17.00.03-Мусиқа санъати

25.

Эгамова Феруза Рустамовна

Ўсимлик моддалари кимёси институти

МИ

14.00.17-Фармакология ва клиник фармакология

26.

Хасанов Бахтияр Мадаминович

Ўзбекистон Миллий университети

МИ

07.00.09- Ижтимоий-сиёсий институтлар ва жараёнлар тарихи

27.

Абдиева Наргиза Шухратовна

Тошкент молия институти

КИХИ

08.00.07- Молия. Бухгалтерия ҳисоби

28.

Муродова Дилноза Чориевна

Тошкент молия институти

КИХИ

08.00.07- Молия. Бухгалтерия ҳисоби

29.

Аминова Дилдора Абдухамидовна

Тошкент педиатрия тиббиёт институти

МИ

14.00.13-Невралогия

30

Касимова Сарвиноз Сайфуллаевна

Тошкент давлат шарқшунослик институти

МИ

10.00.05- Осиё ва Африка ҳалқлари тиллари

31.

Бабаджанов Салохиддин Сабитджанович

Тошкент давлат педагогика университети

КИХИ

13.00.01- Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент

32.

Юлдашева Нилуфар Иброхимовна

Тошкент давлат педагогика университети

КИХИ

13.00.02- Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (соҳалар бўйича)

33.

Эшкабилов Шукурали Давлатмуратович

Тошкент педиатрия тиббиёт институти

КИХИ

14.00.35-Болалар хирургияси

34.

Ходжаева Нилуфар Бекмуратовна

Тошкент давлат шарқшунослик институти

КИХИ

10.00.06- Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик

35.

Ахмедова Дилфуза Рафукжановна

Тошкент давлат шарқшунослик институти

КИХИ

10.00.05- Осиё ва Африка ҳалқлари тиллари

36.

Рахимов Атаназар Каримович

Тошкент давлат педагогика университети

КИХИ

13.00.02- Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (соҳалар бўйича)

37.

Қурбонов Илхом Жумақулович

Тошкент молия институти

МИ

08.00.07- Молия. Бухгалтерия ҳисоби

38.

Ахмедова Дилафруз Бахадировна

Санитария, гигиена ва касб касалликлари илмий-тадқиқот институти

КИХИ

14.00.07-Гигиена

39.

Ахмедова Фируза Мирзакировна

Тошкент педиатрия тиббиёт институти

КИХИ

14.00.09-Педиатрия

40.

Ходжамова Наргиза Каримова

Тошкент педиатрия тиббиёт институти

КИХИ

14.00.09-Педиатрия

41.

Мамасотов Дилшод Рашанович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

КИХИ

08.00.06-Эконометрика ва статистика

42.

Имамова Дилфуза Исмаиловна

Тошкент давлат юридик университети

КИХИ

12.00.03- Фуқаролик ҳуқуқи. Тадбиркорлик ҳуқуқи. Оила ҳуқуқи. Халқаро хусусий ҳуқуқ.

43.

Обидов Расулжон Абдулхаевич

Ўзбекистон Миллий университети

КИХИ

08.00.12- Минтақавий иқтисодиёт

44.

Ҳидоятуллаев Алишер Тоирович

Тошкент давлат юридик университети

МИ

12.00.03- Фуқаролик ҳуқуқи. Тадбиркорлик ҳуқуқи. Оила ҳуқуқи. Халқаро хусусий ҳуқуқ.

45.

Тангиров Азиз Эргашевич

Ўзбекистон Миллий университети

МИ

22.00.02- Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи

46.

Рахмонова Сурайё Маҳмудовна

Тошкент давлат юридик университети

КИХИ

12.00.09-Жиноят процесси. Криминалистика, тезкор-қидирув ҳуқуқ ва суд экспертизаси

47.

Нурматов Мирғолиб Мирзаевич

Тошкент давлат юридик университети

КИХИ

12.00.06-Табиий ресурслар ҳуқуқи. Аграр ҳуқуқ. Экологик ҳуқуқ.

29.11.2016 йил, Хорижий филология факультети, соат 14:00, 425-хона

1.

Дарманов Мухтор Мухаммадович

Геномика ва биоинформатика маркази

КИХИ

03.00.14-Геномика, протеомика ва биоинформатика

2.

Аюбов Мирзакамол Собитжонович

Геномика ва биоинформатика маркази

КИХИ

03.00.14- Геномика, протеомика ва биоинформатика

3.

Ҳакимов Аброр Максимович

Тошкент давлат техника университети

КИХИ

02.00.08- Нефть ва газ кимёси ва технологияси

4.

Шахобутдинов Рустам Эркинбаевич

Тошкент давлат техника университети

КИХИ

05.02.02- Механизмлар ва машиналар назарияс. Машинашунослик ва машина деталлари

5.

Карабаев Икрамжан Тураевич

Пахта селексияси уруғчилиги ва етиштириш агратехнологиялари ИТИ

КИХИ

06.01.01- Умумий дехқончилик. Пахтачилик

6.

Шадманов Джамалиддин Казакджанович

Пахта селексияси уруғчилиги ва етиштириш огратехнологиялари ИТИ

МИ

06.01.02- Мелиорация ва суғорма деҳқончилик

7.

Ахатов Жасуржон Саидович

“Физика-қуёш” илмий ишлаб чиқариш бирлашмаси Физика-техника институти

МИ

05.05.06-Қайта тикланадиган энергия турлари асосидаги энергия қурилмалари

8.

Касимов Фахриддин Шадманкулович

“Физика-қуёш” илмий ишлаб чиқариш бирлашмаси Физика-техника институти

МИ

05.05.06- Қайта тикланадиган энергия турлари асосидаги энергия қурилмалари

9.

Акрамова Раъно Рамизитдиновна

Тошкент кимё технология институти

МИ

02.00.17-Қишлоқ хўжалиги ва озиқ –овқат маҳсулотларига ишлов бериш, сақлаш ҳамда қайта ишлаш технологиялари ва биотехнология

10.

Маматалиев Икром Чориевич

Пахта селексияси уруғчилиги ва етиштириш агратехнологиялари ИТИ

КИХИ

06.01.08- Ўсимликшунослик

11.

Касимов Шерзод Абдузаирович

Термиз давлат университети

КИХИ

02.00.01- Ноорганик кимё

12.

Пирматов Рашид Хусанович

Умумий ва ноорганик кимё институти

МИ

02.00.15-Силикат ва қийин эрийдиган нометалл материаллар технологияси

13.

Хофизов Бахриддин Турдиевич

Пахта селексияси уруғчилиги ва етиштириш огратехнологиялари ИТИ

КИХИ

06.01.02- Мелиорация ва суғорма деҳқончилик

14.

Янбухтин Илъяс Рустамович

Ўзбекистон Миллий университети

КИХИ

04.00.06-Геофизика. Фойдали қазилмаларни қидиришнинг геофизик усули

15.

Жуманиёзов Иброхим Отахонович

“Физика-қуёш” илмий ишлаб чиқариш бирлашмаси Физика-техника институти

МИ

01.04.10- Яримўтказгичлар физикаси

16.

Бозоров Жўрабек Тўронович

Тошкент давлат техника университети

КИХИ

02.00.08- Нефть ва газ кимёси ва технологияси

17.

Хабибуллаева Гулбахор Рахулаевна

Геология ва геофизика институти

КИХИ

04.00.08-Минералогия. Кристаллография

18.

Аширова Олга Александровна

Тошкент ирригация ва мелиорация институти

МИ

06.01.02- Мелиорация ва суғорма деҳқончилик

19.

Каримбаев Элдор Халмуратович

Ўзбекистон Миллий университети

МИ

01.04.07-Конденсирланган ҳолат физикаси

20.

Шукуров Жамшид Султонович

Умумий ва ноорганик кимё институти

КИХИ

02.00.13-Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси

21.

Ежов Максим Николаевич

Пахта селексияси уруғчилиги ва етиштириш агратехнологиялари ИТИ

КИХИ

06.01.08- Ўсимликшунослик

22.

Зияев Дилшод Абдуллаевич

Ўзбекистон Миллий университети

МИ

02.00.02- Аналитик кимё

23.

Адашев Жобир Кодирович

ЎзМУ қошидаги Математика институти

КИХИ

01.01.06- Алгебра

24.

Чориев Жамшид Музаффарович

Тошкент ирригация ва мелиорация институти

КИХИ

05.09.06-Гидротехника ва мелиоратция қурилиши

25.

Бобохужаев Кудрат Умарович

Ўзбекистон Миллий университети

МИ

01.04.10- Яримўтказгичлар физикаси

26.

Эшқуватов Ҳусан Эштемирович

Ўзбекистон Миллий университети

КИХИ

01.04.02- Назарий физика

01.03.01-Астрономия

27.

Курбанов Улугбек Тажибаевич

Ўзбекистон Миллий университети

КИХИ

01.04.07- Конденсирланган ҳолат физикаси

28.

Тўрахўжаев Саидакбар Анвар ўғли

Тошкент кимё-технология институти

КИХИ

02.00.14- Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси

 

29.

Бабаходжаев Рахимжан Пачеханович

Тошкент давлат техника университети

КИХИ

05.05.04-Саноат иссиқлик энергияси

30.

Caфаев Махмуд Махамадзахидович

Тошкент давлат техника университети

МИ

02.00.08- Нефть ва газ кимёси ва технологияси

31.

Атабаев Дилшот Хусаинбаевич

Ўзбекистон Миллий университети

МИ

04.00.06- Геофизика. Фойдали қазилмаларни қидиришнинг геофизик усули


Немис тили

22.11.2016 йил, Хорижий филология факультети, соат 10:30,  Немис тили маркази 215-хона

1.

Валиева Гулмира Хайдарова

Фарғона давлат университети

КИХИ

10.00.02-Тил назарияси. Амалий  ва компьютер лингвистикаси

2.

Оқбутаев Ботир Хайдарович

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети

КИХИ

10.00.01-Ўзбек тили. Ўзбек адабиёти

3.

Сирожиддинов Шохрух Шухратович

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети

КИХИ

10.00.06-Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик

4.

Қаюмов Абдурасул Шоназарович

Тошкент давлат техника университети

МИ

04.00.11-Қудуқларни бурғулаш ва ўзлаштириш технологияси

5.

Искендеров Ахмед Максетбаевич

Тошкент кимё технология институти

МИ

02.00.13-Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси

02.00.15-Силикат ва қийин эрийдиган нометалл материаллар технологияси

6.

Мажидов Нурали Маҳмудович

Ўзбекистон Миллий университети

КИХИ

08.00.01-Иқтисодиёт назарияси

7.

Насритдинов Кабулжон Махамаджонович

Андижон машинасозлик институти

МИ

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

8.

Хударганов Камоладдин Омонбоевич

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети

КИХИ

06.01.05-Селекция ва уруғчилик

9.

Ахмедов Азамат Хаитович

Тошкент давлат техника университети

КИХИ

05.02.02-Механизмлар ва машиналар назарияси.Машинашунослик ва машина деталлари

10.

Жабборов Хазрат Хусенович

Ўзбекистон Миллий университети

КИХИ

19.00.01-Психология тарихи ва назарияси. Умумий психология. Шахс психологияси

Француз тили

26.11.2016 йил, Хорижий филология факультети, соат   10:00,  218 А-хона

1.

Мирхамитова Дилором Худайбердиевна

Ўзбекистон Миллий университети

МИ

02.00.14-Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси