O'zMU » Ma'lumotlar » Ochiq ma'ruzalar

Ochiq ma'ruzalar (2015-2016) 2-yarim yillik

Ochiq ma'ruzalar (2015-2016) 1-yarim yillik

Ochiq Maruza matni va taqdimotlar (2015-2016)

Ochiq darslar rejasi (2013-2014)
Amerika psixolingvistik maktabi
Birinchi tur operator tenglamalarni regulyarizatsiyalash
Davlatning muhim siyosiy tadbirlarning jurnalistlar tomonidan yoritilish qoidalari va tamoyillari
Etnik stereotiplarning asosiy xususiyatlari

Fazaviy muvozanatlar
Fizika maruzalarida muammoli ta'lim texnologiyasidan foydalanish metodikasi
Iqtisodiy havfsizlik milliy havfsizlikning asosi sifatida
Konfutsiyning borliq haqidagi ta'limoti
Konning fizik va kimyoviy hossalari
Ko'p o'lchovli regression va korrelyatsion analiz
Magnoliya toifa yopiq urugli yoki gulli o'simliklar
Ma'ruza mashg'ulotining o'qitish texnologiyasi

Menejment usullari
Mezomer tasir
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiya siyosati

Mif poetikasi

Monoton va limit rekonstruksiyalar
Ochiq o'zanlarda suvning notekis harakati
Oltin geokimyosi
O'rta asrlar fransuz ritsarlik romani
O'rta Osiyoning bronza davri kulolchiligi
Orthomyxoviridae oilasi hususiyatlari, sistematik o'rni, morfologiyasi, tuzilishi va asosiy qo'zg'atadigan kasalligi

O'simliklarda suv almashinuvi
O'zbek hikoyachilarining taraqqiyot tamoyillari
O'zbekiston ko'llari, daryolari, baliqchilik havzalari, flora va faunasi
O'zbekiston rahbar kadrlarga nisbatan ta'qiblarning boshlanishi
O'zbekiston Respublikasi milliy arxiv fondi hujjatlariga ilmiy ma'lumotnoma apparatini tuzish tartibi
Psevdodifferensial operatorlarning simvolik hisobi
Qadimgi Yunon
Qon hujayralarining biokimyoviy hususiyatlari
Rayon planirovkasi va shaharsozlik masalalari

Reja va bozor instituti
Sfera va to'rdagi vektor maydonlar, ko'pxilliklardagi vektor maydonlar
Shaharlarda chiqindilar muammosi

Til, lison va nutq muvozanati
Tog'li va tekislik hududlarida texnogen buzilgan tuproqlar rekultivatsiyasi
Transport va ekologiya
Yagona markazga ega bo'lgan ikkinchi tartibli chiziq tenglamasini soddalashtirish
Das Brot von Wolfgang Borchert
Газо-жидкостная-хроматография
Денежное-обращение-Кредит-Банковская-система
Интегралы-уравнений-Лагранжа

Интегро – дифференциальное уравнение Эйлера – Пуассона

Изучение пространственно-временной структуры
Картографические способы изображения
Методика экономико-географических исследований населения и населенных пунктов (городов)
Молекулярная генетика ионного транспорта
Основные этапы эволюции органического мира земли в фанерозе
Поиск закономерностей по локальным метрикам объектов классов

Пути повышения эффективности публичной речи
Разновидности научного стиля речи..Жанры собственно-научного и научно-информативного стилей речи
Растворы BMC
Региональная политика

Среднеазиатская гносеология
Фазовое равновесие
Южная Америка